Общи условия мобилно приложение

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

В настоящите Условия за ползване (наричани по-долу “Условия за ползване”) се описват правно обвързващите условия за ползване на услугите и информацията в приложението „Моят свят“ , (наричано по-долу “Приложението“). При използване на Приложението, Вие се съгласявате да спазвате Условията за ползване, които са приложими считано от изтегляне / инсталиране на Приложението. Не използвайте Приложението, в случай че не сте съгласни с условията по-долу.

Мобилното приложение е разработено от фармацевтична компания „Гедеон Рихтер България“ ЕООД и цели подобряване на качеството на живот на пациентите с шизофрения, като подпомогне проследяването на тяхното състояние.

Приложението улеснява контакта и обмена на информация между пациентите/близките на пациенти с шизофрения и наблюдаващите ги медицински специалисти, което е от изключително значение в условията на пандемия. Посредством него наблюдаващият лекар може да Ви изпраща искания за информация относно Вашето състоянието / състоянието на пациента и да получава и съхранява отговорите по бърз и сигурен канал.

Приложението се поддържа от „Гедеон Рихтер България“ ЕООД, ЕИК: 204941177, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, п. к. 1330, бул. „Акад. Ив. Гешов“ 2Е, Бизнес център „Сердика“, ет. 1, ап. 101; тел. 028129063, email: office@richter.bg наричано по-долу: „ние“, „нас“ или „Дружеството“) чрез „Методия Уеб” ООД, ЕИК 201575575 (хостинг услуги и ИТ поддръжка).

„Гедеон Рихтер България“ ЕООД си запазва правото да прави изменения и допълнения на настоящите Условия за ползване по всяко време посредством актуализиране на настоящата публикация. Актуализациите ще бъдат отбелязвани с думите „последна актуализация“ в началото на настоящия документ и ще отразяват кога е изготвена най-новата версия на Условията за ползване.

 1. ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

Дружеството е изключителен собственик на всички права на индустриална и интелектуална собственост, свързани с Приложението, включително съответните изходни кодове, проекти, информации, актуализации, тайни, техники и методи и др., използвани за изграждането и поддръжката на Приложението.

Дружеството Ви предоставя само ограничено, неексклузивно, непръхвърляемо право на ползване на Приложението, и по-конкретно право на:

 • използване на Приложението само и единствено с оглед услугите и функционалностите, които то предлага и предоставя;
 • съхраняване Приложението в паметта на Вашето устройство, да го зареждате, изпълнявате и визуализирате;

Трябва да запазите и запишете всички бележки, отбелязвани и/или посочвания, свързани с авторските права и други права на интелектуална собственост на информацията и/или страници, които са свалени и разпечатани от Приложението.

Нямате право да използвате името и търговски марки на Дружеството без нашето предварително съгласие.

Нямате право, частично или изцяло, да разпространявате, изменяте или да използвате съдържанието на Приложението, включително цялото съдържание, текст, изображения, аудио и видео материали, за публични или търговски цели, без предварително писмено съгласие на Дружеството. Вие потвърждавате и се съгласявате, че освен ако не е предвидено от закона, цялото съдържание, публикувано на Приложението е предмет на авторскоправна защита  и не може да се използва без разрешение от Дружеството и съответния автор по какъвто и да било начин, който не съответства на условията, описани в настоящите Условия за ползване.

Дружеството и други трети лица не могат да Ви преотстъпват или прехвърлят лични или имуществени интереси или права, свързани с търговски марки, патенти, имуществени права и други права на интелектуална собственост, посочени като такива на Приложението.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Приложението и предоставяните в него услуги са насочени към потребители с местожителство в Република България. Ние не твърдим, че съдържанието, налично на или достъпно чрез нашите Приложението, е подходящо за използване или налично и в други държави.

Можете да използвате Приложението на своя отговорност. Приложението и съдържанието му нямат за цел да заменят консултацията или диагнозата от медицински специалист, а само да улесни комуникацията между медицински специалист и пациент. Винаги трябва да се консултирате с медицински специалист, ако имате въпроси относно здравословното си състояние и взимате решение или предприемате действия по своето лечение.

Приложението може да съдържа неточности и печатни грешки. Запазваме си правото без предварително известие да променяме, коригираме и/или подобряваме текущото съдържание. Полагаме разумни усилия, за да актуализираме Приложението, но ние не заявяваме и по никакъв начин не гарантираме, изрично или по подразбиране, че съдържанието на Приложението е точно, пълно или актуално.

Вие носите лична отговорност относно информацията, която записвате, съхранявате, структурирате и/или разкривате в и/или чрез Приложението.

Приложението се предоставя само за домашно и лично ползване и Вие се съгласявате да не използвате Приложението за търговски или бизнес цели.

Доколкото се разрешава от приложимото законодателство, Дружеството и другите лица, участващи в разработването и функционирането на Приложението няма да носят отговорност за неизправност, повреда, загуба на данни или грешки в съдържанието на Приложението, които могат да възникнат пряко, непряко или случайно, и които са свързани с установяването на връзка, визуализиране или изтегляне на съдържание от Приложението.

Можем временно или окончателно да спрем или да ограничим достъпа в цялост или до част от Приложението поради бизнес основания или по експлоатационни причини, без да е необходимо да даваме обяснение или предизвестие.

 1. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Линковете към други интернет страници и към източници, предоставени от трети лица, могат да бъдат поместени на Приложението единствено с цел да предоставят обща информация. Тези линкове не трябва да се възприемат като одобрение от наша страна на съответните интернет страници или на информацията в тях. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези интернет страници или източници.

 1. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Докато използвате Приложението се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби. Очакваме от потребителите на Приложението да спазват закона, както и да уважават правата и достойнството на други лица.

Нямате право да използвате Приложението и предлаганите в него услуги:

 • с цел да копирате Приложението, освен ако това копиране се получава случайно при нормалната употреба на Приложението;
 • с цел да предоставяте под наем или на лизинг, да заемате, превеждате, сливате, адаптирате, променяте или модифицирате в цялост или частично Приложението;
 • с цел да разделяте на съставни части, да декомпилирате, или създавате производни продукти, базирани изцяло или на част от Приложението;
 • с цел да използвате Приложението по начин, който може да повреди, претовари, наруши, или предизвика застрашаване на функционирането и информационната сигурност на Приложението и/или негови потребители;
 • по начин, който нарушава приложимите закони или разпоредби;
 • по начин, който е неправомерен или свързан с измама, или е с незаконна цел или с цел измама, или води до измама;
 • с цел да навредите, да се опитате да навредите или по друг начин да нарушите законовите права или достойнството на други лица;
 • за да създавате база данни, като сваляте и запазвате съдържание от Приложението;
 • за да прехвърляте умишлено данни, изпращате или качвате материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредоносни програми или подобен компютърен код, създаден да повлияе неблагоприятно на функционирането на компютърен софтуер или хардуер; или
 • за да получите неразрешен достъп до Приложението, до сървъра, на който се съхранява информацията, или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с тях. В случай на такова нарушение, ще уведомим съответните правоохранителни органи и ще им сътрудничим като разкрием самоличността Ви.

В случай на нарушение на настоящите Условия за ползване имаме право да предприемем действия, които преценим за уместни.

Имате право да подавате сигнал до нас, когато научите за нарушение на горепосочените правила за поведение от други лица, както и в случаи на незаконосъобразна реклама на лекарства.

 1. ТЕХНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Ние не гарантираме, че Приложението е защитено от програмни грешки (бъгове), зловреден софтуер или вируси. Вие носите отговорност да конфигурирате своите информационни технологии, устройства и компютърни програми по подходящ начин, за да имате достъп до  Приложението и да го използвате правилно. Препоръчително е да използвате софтуер за защита от зловреден софтуер.

До степента, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност и няма да бъдем отговорни за щети, нанесени на устройството Ви или друго Ваше имущество по време на достъп или осъществяване на връзка с Приложението, по време на използването му и разглеждането на съдържанието му, включително неблагоприятни инциденти, които могат да възникнат при визуализация, употреба или съхраняване на даден материал, данни, текст, изображения, видео или аудио материали.

Освен това до степента, разрешена от закона, ние няма да носим отговорност за преки или непреки щети, загуби или разходи, които могат да възникнат вследствие на неправилно функциониране или техническа неизправност на Приложението или друга подобна причина.

 1. ЗАЩИТА И ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИТЕ

В нашето Уведомление за поверителност са изложени условията, при които обработваме личните данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте. Когато използвате настоящото Приложение, следва да се запознаете с условията на Уведомлението за защита на данните. Когато е необходимо, ще поискаме и Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни. Условията на Уведомлението за защита на данните са неделима част от настоящите Условия за ползване.

 1. ВРЪЗКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Можете да създавате линкове и препращате към Приложението или местата на които е достъпно за сваляне, при условие че действията Ви са добросъвестни и закономерни, без да са в ущърб на или за сметка на нашата репутация. Нямате право да създавате линкове по начин, който предполага наличие на взаимовръзка, одобрение или потвърждение от наша страна, ако такова не съществува.

 1. СЪОТВЕТСТВИЕ

Неспазването на настоящите Условия за ползване представлява съществено нарушение на условията, според които имате право да използвате Приложението и може да доведе до предприемане на едно или всички от следните действия:

 • незабавно временно или трайно отнемане на правото Ви да използвате Приложението;
 • издаване на предупреждение;
 • започване на съдебно производство срещу Вас за възстановяване чрез обезщетение на всички разходи (включително, но не само разумно направени административни и правни разходи), произтичащи от такова нарушение;
 • предприемане на други съдебни действия срещу Вас; или
 • разкриване на информация пред правоприлагащите органи, доколкото смятаме, че е необходимо.
 1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите Условия за ползване, техният предмет и оформление (и всички извъндоговорни спорове или претенции) се регулират от законодателството на Република България.

И двете страни се съгласяват, че съдът на Република България ще има изключителна юрисдикция.

 1. ЗА КОНТАКТИ

Ако имате въпроси относно Приложението или настоящите Условия за ползване, свържете се с Дружеството на горепосочените контакти.

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване