Политика за поверителност мобилно приложение

Уведомление за поверителност

Мобилното приложение „Моят свят“, разработено от фармацевтична компания „Гедеон Рихтер България“ ЕООД („Приложението“), цели да улесни контакта и обмена на информация между пациентите/близките на пациенти с шизофрения и наблюдаващите ги медицински специалисти, което е от изключително значение в условията на пандемия („Проекта“).

Приложението може да бъде използвано от потребители, предварително заявили своето участие и успешно приключили процеса по регистрация в Проекта пред своя наблюдаващ лекар.

Ако желаете да се възползвате от възможностите на Приложението и Проекта, моля свържете се с Вашия наблюдаващ лекар.

 1. (Администратор) Администраторът на лични данни е Вашият наблюдаващ лекар, пред когото сте заявили желание за участие в Проекта и получаване на достъп до Приложението („Администратора/ът “).
 1. (Лични данни и цел) Наблюдаващият лекар обработва:
 • информация за Вашата самоличност, както и адрес на електронна поща за целите на регистрацията Ви в Проекта и Приложението, активация на Вашия профил и точното Ви идентифициране като придружител на пациент/пациент и свързване на текущо наличната пациентска информация с Вашия Профил; и
 • информация относно здравословното състояние на пациента, предоставена чрез Приложението: изследвания, диагнози, епикризи, амбулаторни листове, протоколи, резултати от прегледи, проведени терапии и лечения и всякаква друга информация, документирана от Вашия лекар в вашето медицинско досие, която се обработва за целите на: проследяване на здравословно състояние на пациента и предоставяне на съответстваща медицинска помощ.
 1. (Основание) Обработването на Вашите данни се осъществява, както следва:
 • информацията за Вашата самоличност, както и адрес на електронна поща в рамките на Проекта, се обработват въз основа на Вашето съгласие, изразено в попълнената пред Вашия наблюдаващ лекар декларация за участие;
 • информацията за здравословното състояние на пациента се обработва въз основа на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им и свързаната нормативната уредба в областта на здравеопазването;
 1. (Срокове):
 • Вашите имена и ЕГН, заедно с адреса на електронната Ви поща за целите на Проекта се обработват в срок до 1 месец от оттегляне на Вашето съгласие за участие в него, съответно в срок до 12 месеца от последната Ви активност в Приложението, което обстоятелство настъпи първо.
 • Вашите имена и ЕГН, заедно с информацията относно здравословното Ви състояние, част от пациентското Ви досие, се обработват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.
 1. (Достъпващи информация) Предприети са всички необходими мерки предоставената информацията да бъде псевдонимизирана и/или криптирана по начин, който да не позволява същата да бъде свързана с Вас. Независимо от това в редки случаи, частична информация може да бъде разкрита в случай на необходимост от отстраняване на технически проблеми в Приложението и Проекта. Възможно е да бъдат използвани трети страни за подпомагане на определени технически дейности, свързани с Проекта и поддръжката и осигуряване на безпроблемната работа на Приложението, сред които:
 • „Гедеон Рихтер България“ ЕООД, ЕИК: 204941177, предоставящи услуги по администрирането на Проекта и поддръжката на Приложението;
 • „Методия Уеб” ООД, ЕИК 201575575, предоставящи хостинг услуги и ИТ поддръжка.

Наблюдаващият лекар може да разкрие информация относно здравословното състояние на пациента при необходимост на трети страни в съответствие с националното законодателство;

 1. (Права на субекта) Имате право:
 • на информация за и достъп до личните данни, включително да поискате копие от тях;
 • да поискате коригиране/ограничаване обработването на непълни, неточни, неуместни или остарели данни;
 • да оттеглите своето съгласие по всяко време, като оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това;
 • да възразите срещу обработването на Ваши лични данни – при наличие на законово основание за това или когато то е за целите на директния маркетинг;
 • да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, освен ако няма законово основание същите да се съхраняват за по-дълъг период от време;
 • да поискате данните да бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработването се извършва автоматично;
 • да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;
 • да се обърнете към Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че правата Ви на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени.
 1. (Контакт) Можете да упражните някое от горепосочените права или да получите повече информация относно защитата на личните Ви данни, като се свържете с наблюдаващия лекар чрез данните за контакт, посочени в попълнената пред Вашия наблюдаващ лекар декларация за участие в Проекта;, като в случай, че желаете да отправите искането си по електронен път, документът следва да е електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване