Privacy Policy

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Порталът, достъпен на https://schizophrenia.bg/, („Портала/ът“) заедно с мобилното приложение „schizophrenia.bg“, разработено от фармацевтична компания „Гедеон Рихтер България“ ЕООД („Приложението“) целят да улеснят контакта и обмена на информация между пациентите/близките на пациенти с шизофрения и наблюдаващите ги медицински специалисти, което е от изключително значение в условията на пандемия. Посредством него медицинските специалисти могат неприсъствено да отправят въпроси относно състоянието на пациента и да получават, съхраняват и достъпват по всяко време получените отговори по бърз и сигурен канал („Проекта/ът“).

 

ДЕКЛАРИРАTE:

Съгласието си „Гедеон Рихтер България“ ЕООД да използва предоставените в настоящата Регистрация данни за целите на Проекта, като Ви предостави информация за достъп и активация на профила Ви в Портала.

I. Запознат/а сте с Уведомлението за поверителност, неразделна част от настоящата Декларация.

II. Наясно сте, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като това няма да се отрази на законосъобразността на обработването на лични данни, извършено преди неговото оттегляне. 

 

 

Уведомление за поверителност

 1. (Администратор) Настоящето Уведомление за поверителност цели да Ви информира относно начина, по който „Гедеон Рихтер България“ ЕООД, ЕИК: 204941177, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, п. к. 1330, бул. „Акад. Ив. Гешов“ 2Е, Бизнес център „Сердика“, ет. 1, ап. 101, (по-нататък за краткост наричано „Администратора/ът “) обработва личните данни на медицинските специалисти, изявили желание да се възползват от предоставяните от Администратора услуги, съответно на успешно регистриралите се на Портала, за да се възползват от неговите възможности.

 

 1. (Лични данни и цел) Администраторът обработва:
 • При отправена заявка от медицински специалист за участие в Проекта: имена, адрес на електронна поща и/или телефонен номер, за да бъде осъществен контакт с медицинския специалист от страна на представител на Администратора за започване на процедура по регистрация;
 • За регистрация в Портала: имена и адрес на електронна поща, необходими са създаване, верификация и активация на индивидуален профил на съответния медицински специалист, както и УИН, адрес на практика и телефонен номер, необходими за точното индивидуализиране на медицинския специалист пред съответния придружител на пациент / пациент в придружаващата Проекта документация.
 • За изпращане на съобщения от технически и административен характер, свързани с работата на Портала: адрес на електронна поща;
 • За осъществяване на обратна връзка, в отговор на запитванията, оплаквания и молби, постъпили във връзка с Портала: имена, адрес на електронна поща, информацията, намиращата се в съдържанието на съобщението/запитването.

 

 1. (Основание) Обработването на данните се осъществява на основание предприемането на стъпки по искане на медицинския специалист преди сключването на договор за ползване на услугите на Портала ( при отправена заявка до Администратора за осъществяване на контакт с медицинския специалист) и изпълнение на договорни отношения с Администратора за ползване на Портала (чрез регистрация на Портала и използване на услугите му). Общите условия за ползване на Портала могат да бъдат открити тук.

 

Извън случаите, в които дадено запитване, оплакване или молба засяга въпроси, свързани с ползването на Портала и изпълнението на свързаните договорни отношение, Администраторът обработва предоставената в рамките на осъществената обратна връзка информация на основание следните легитимни интереси:

 • Предоставяне разяснения и допълнителна информация и отговор на отправени въпроси относно Портала;
 • Повишаване качеството на услугите, предоставяни чрез Портала чрез получаване на обратна връзка и оценка за тях.

 

 1. (Срокове) :
 • Заявки за регистрация: срокът за обработване на личните данни, в случаите, в които медицинският специалист е инициирал, но не е финализирал своята регистрация в Портала, следователно не е започнал да използва услугите на Администратора, е до 1 месец от последния осъществен контакт от страна на Администратора със съответния медицински специалист.
 • Ползване на Портала: срокът за съхранение на личните данни, съхранявани в успешно регистрирания в Портала профил, ведно с генерираната от медицинския специалист информация при използване на услугите, включително отправени искания за отстраняване на технически и други проблеми, се съхранява в срок от 12 месеца, считано от последната активност на профила в Портала. Преди заличаване на информацията, всеки медицински специалист ще бъде уведомен своевременно посредством автоматично съобщение в Платформата.
 • Обратна връзка: за срока, необходим за администриране и отговор на съответната комуникация, освен ако по-нататъшно съхранение не е необходимо за установяването или упражняването на правни претенции/искове или за защитата срещу правни претенции/искове;

 

 1. (Достъпващи информация) Обмен на лични данни може да възникне само при основателна причина за това и спазване на всички разпоредби на приложимото законодателство по отношение на обмена на данни. Възможно е да бъдат използвани трети страни за подпомагане на определени технически дейности, свързани с Проекта и поддръжката и осигуряване на безпроблемната работа на Приложението, сред които:
 • „Методия Уеб” ООД, ЕИК 201575575, предоставящи хостинг услуги и ИТ поддръжка.

 

 1. (Права) всеки медицински специалист има право:
 • на информация за и достъп до личните данни, включително да поиска копие от тях;
 • да поиска коригиране/ограничаване обработването на непълни, неточни, неуместни или остарели данни;
 • да оттегли своето съгласие по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това;
 • да възрази срещу обработването на лични данни – при наличие на законово основание за това или когато то е за целите на директния маркетинг;
 • да поиска личните данни да бъдат заличени, освен ако няма законово основание същите да се съхраняват за по-дълъг период от време;
 • да поиска данните да бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработването се извършва автоматично;
 • да възрази срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;
 • да се обърне към Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че правата Ви на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени.

 

 1. (Администриране на Порталът) Порталът използва бисквитки, необходими за правилното му функциониране. Бисквитките представляват малки файлове от четири букви и цифри, който се съхраняват на браузъра или на твърдия диск на компютъра на потребителя, ако е дадено съгласие за това. Съгласие по отношение на задължителните бисквитки, без които порталът не може да функционира не е необходимо.

Използването на бисквитки може да бъде блокирано през настройките на съответния браузър. При блокиране на всички бисквитки, включително задължителните, достъпът и функционирането до порталът могат да бъдат възпрепятствани.

 

 1. (Контакт) Всеки медицински специалист може да упражни някое от посочените в т. 6 права, както и да получи повече информация относно защитата на личните данни, свързана с Проекта, като се свърже с Администратора чрез данните за контакт, посочени по-горе, като в случай, че желае да отправи искането си по електронен път, документът следва да е електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

 

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване