Terms and conditions

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

В този документ (наричан по-долу „Условия за ползване“) се излагат правно обвързващите условия за използване на услугите и информацията на настоящия уебсайт (наричан по-долу „Уебсайта“). С влизането си в настоящия Уебсайт Вие се съгласявате да спазвате Условията за ползване, които започват да действат незабавно при първото Ви влизане в Уебсайта. Ако не сте съгласни с изложените по-долу условия, не използвайте Уебсайта.

Уебсайтът се поддържа от „Гедеон Рихтер България“ ЕООД, ЕИК: 204941177, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, п. к. 1330, бул. „Акад. Ив. Гешов“ 2Е, Бизнес център „Сердика“, ет. 1, ап. 101; тел. 02 8129063, email: office@richer.bg наричано по-долу: „ние“, „нас“ или „Дружеството“) чрез „Методия Уеб” ООД, ЕИК 201575575 (хостинг услуги и ИТ поддръжка).

Запазваме си правото да правим изменения и допълнения на Условията за ползване по всяко време посредством актуализиране на настоящата публикация. Актуализациите ще бъдат отбелязвани с думите „последна актуализация“ в началото на документа и ще отразяват кога е изготвена най-новата версия на Условията за ползване.

В случай на несъответствие между настоящите Условия за ползване и разпоредби, публикувани на друго място в Уебсайта, важат разпоредбите на Условията за ползване.

 1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО

Съдържанието на уебсайта и всички материали, публикувани в него от Дружеството са интелектуална собственост на Дружеството или на лицензодатели на Дружеството, като ние Ви предоставяме само ограничено, неексклузивно, непръхвърляемо право на ползване на съдържанието, до което имате достъп на уебсайта. Тези материали са защитени от законите и международните споразумения за авторско право. Всички права са запазени. Статутът ни на автори на съдържанието на интернет страницата (или на посочените съавтори) следва винаги да бъде зачетен. Трябва да запазите и запишете всички бележки, отбелязвани и/или посочвания, свързани с авторските права и други права на интелектуална собственост на страници, които са свалени и разпечатани от този уебсайт. Нямате право да използвате името и търговски марки на Дружеството без нашето предварително съгласие. Вие се съгласявате да не използвате уебсайта за търговски или бизнес цели.

Нямате право да разпространявате, променяте и използвате, частично или изцяло, съдържанието на Уебсайта, включително текстовото съдържание, изображенията и аудио и видео материалите в него, за обществени или търговски цели, без предварително писмено съгласие на Дружеството. Вие приемате и се съгласявате, че, освен когато законът предвижда друго, цялото съдържание, публикувано на настоящия Уебсайт, е предмет на авторско право и не може да се използва без разрешението на Дружеството и на съответния автор по никакъв друг начин, освен при условията, описани в настоящия документ, или посочени в текста на дадения Уебсайт.

Вие запазвате правото си на собственост върху своето съдържание, но е необходимо да ни предоставите ограничено право да използваме, съхраняваме и копираме това съдържание и да го разпространяваме.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Този уебсайт и предоставяните в него услуги са насочени към потребители с местожителство в Република България. Ние не твърдим, че съдържанието, налично на или достъпно чрез нашия уебсайт, е подходящо за използване или налично и в други държави.

Уебсайтът може да съдържа неточности и технически грешки. Запазваме си правото без предизвестие да променяме, поправяме и/или подобряваме актуалното му съдържание. Стараем се да актуализираме информацията на нашия Уебсайт, но не правим никакви изрични или подразбиращи се твърдения, обещания или гаранции, че съдържанието на нашия Уебсайт е вярно, пълно или актуално.

Не изключваме и не ограничаваме по никакъв начин отговорността си към Вас в случаите, когато това би било незаконосъобразно. До степента, разрешена от приложимото законодателство, нито Дружеството, нито други лица, участващи в разработването и функционирането на настоящия Уебсайт, не носят отговорност за неизправности, повреди, загуба на данни или грешки в съдържанието на Уебсайта, които могат да възникнат, пряко, косвено или случайно, във връзка със свързване, разглеждане или изтегляне на данни при посещение на Уебсайта.

Можем временно или окончателно да спрем или да ограничим достъпа в цялост или до част от уебсайта поради бизнес основания или по експлоатационни причини, без да е необходимо да даваме обяснение или предизвестие.

 1. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Когато на настоящия Уебсайт са публикувани връзки към други сайтове и ресурси, предлагани от трети страни, тези връзки се предоставят само за Ваша информация. Предоставянето им не следва да се тълкува като одобрение от наша страна на уебсайтовете, към които водят тези връзки, или на информацията, която можете да получите от тях. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове и ресурси.

 1. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Докато ползвате Уебсайта, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, подзаконови актове и съответни правила. Очакваме от потребителите на Уебсайта да спазват закона и да уважават правата и достойнството на другите.

Нямате право да използвате уебсайта и предлаганите в него услуги:

 • по начин, който нарушава приложимите закони и подзаконови актове;
 • по начин, който е незаконосъобразен, представлява измама, има незаконосъобразна цел или цели извършване на измама, или ако поражда такъв ефект;
 • с цел накърняване или опит за накърняване или друго нарушаване на законовите норми или достойнството на други лица;
 • за да се представяте като друго физическо или юридическо лице, включително за представител на Дружеството;
 • за пренос или осигуряване на изпращането на непоискани или непозволени търговски съобщения или други рекламни материали или друг вид подобна рекламна дейност;
 • за да създадете фреймова страница (HTML рамка, фреймове) или да създавате огледално копие на която и да е част от уебсайта;  
 • за да създавате база данни чрез изтегляне и съхраняване на съдържание от Уебсайта;
 • преднамерено да пренасяте данни, изпращате или качвате материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, адуер или други злонамерени програми или подобен компютърен код, предназначени да нарушат функционирането на компютърен софтуер или хардуер;
 • за да получите неразрешен достъп до нашия уебсайт, до сървъра, на който се съхранява нашата страница, или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. В случай на такова нарушение, ще уведомим съответните правоохранителни органи и ще им сътрудничим, като разкрием самоличността Ви.

В случай, че научим за извършвани действия или за информация или материали, публикувани, прехвърляни или станали по друг начин достъпни чрез или във връзка с уебсайта, които нарушават настоящите Условия за ползване, имаме право, но не и задължението, да премахнем или блокираме достъпа до такава информация или материали, или незабавно да спрем достъпа Ви до уебсайта. Също така при определени условия можем да разкрием самоличността Ви на трети лица, които претендират, че съдържание, което сте публикували или качили на нашия уебсайт, нарушава тяхно право на интелектуална собственост или правото им на неприкосновеност на личния живот.

 1. СТАНДАРТИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Ако попаднете на коментар, материал, или друга форма на комуникация, които според Вас нарушават настоящите Условия за ползване, които са незаконосъобразни или несъвместими със Стандартите за съдържанието, независимо по какъв начин, Ви молим да уведомите модератор по електронната поща на адрес office@richter.bg . Във връзка с Вашия сигнал трябва да посочите оспорваното съдържание и точно къде се намира. Ако преценим, че сигналът Ви е основателен, ще премахнем съответното съдържание, ще предприемем необходимите стъпки и ако е уместно, ще Ви уведомим.

 1. ТЕХНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Не гарантираме, че нашият Уебсайт е сигурен и не съдържа грешки, злонамерен софтуер и вируси. Вие сте отговорни да конфигурирате информационните си технологии, компютърни програми и платформа така, че да получите достъп до нашия Уебсайт и да можете да го използвате правилно. Препоръчително е да използвате защитна стена и софтуер за защита срещу зловреден софтуер.

Доколкото е разрешено от закона, ние не носим отговорност и не може да ни се търси отговорност за щети, понесени от Вашия компютър или друга Ваша собственост при свързване с настоящия Уебсайт или при достъп, използване и разглеждане на съдържанието в него, включително нежелани събития, които могат да възникнат при изтегляне на материали, данни, текстове, изображения, видео или аудио материали.

Освен това, доколкото е разрешено от закона, не носим отговорност за никакви преки или косвени щети, загуби или разходи, които могат да възникнат от неправилно функциониране или неизправност на Уебсайта или по друга подобна причина; също така не носим отговорност за достоверността и актуалността на информацията, публикувана на или достъпна чрез настоящия Уебсайт.

 1. ЗАЩИТА И ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИТЕ

В нашето Уведомление за поверителност са изложени условията, при които обработваме личните данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте. Когато влизате в настоящия Уебсайт, следва да се запознаете с условията на Уведомлението за защита на данните. Когато е необходимо, ще поискаме и Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни. Условията на Уведомлението за защита на данните са неделима част от настоящите Условия за ползване.

 1. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ СТРАНИЦИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАМКИ

Можете да препращате към адреса на нашата начална страница, при условие че го правите по справедлив и законосъобразен начин, който не накърнява репутацията ни и не се възползва от нея. Нямате право да създавате връзка към Уебсайта по начин, който внушава наличие на отношения, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива не са налице.

Нямате право да създавате връзка към настоящия Уебсайт в уебсайт, който не притежавате. Нашият сайт не може да бъде рамкиран на друг сайт и не можете да създавате свръзки към други части на сайта ни освен началната страница. Запазваме си правото да оттеглим разрешението си за създаване на връзки без предупреждение.

Ако искате да препратите или да използвате друго съдържание на нашия Уебсайт освен посоченото по-горе, трябва да получите предварително писмено съгласие за това от Дружеството. В такива случаи се свържете с нас на посочените по-горе контакти.

 1. СЪОТВЕТСТВИЕ

Неспазването на настоящите Условия за ползване представлява съществено нарушение на условията, при които имате право да ползвате нашия Уебсайт, и може да доведе до предприемане на едно или повече от следните действия:

 • незабавно временно или постоянно отнемане на правото Ви да ползвате нашия Уебсайт;
 • незабавно временно или постоянно премахване на публикация или материал, който сте качили на нашия Уебсайт;
 • издаване на предупреждение;
 • съдебно производство срещу Вас за възстановяване на всички съответни разходи (включително, но не само, основателни административни и правни разходи), възникнали вследствие на нарушението;
 • други съдебни дела срещу Вас;
 • разкриване пред органите на реда на информация, каквато смятаме за необходима по своя разумна преценка.
 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия за ползване, техният предмет и съставянето им (както и всички недоговорни спорове или искове) се уреждат от българското законодателство. Двете страни се съгласяват с изключителната юрисдикция на съдилищата на България.

 1. ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно Уебсайта или настоящите Условия за ползване, свържете се с нас на посочените по-горе контакти.

 

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване